Kryteria oceniania

Ocena pracy kontrolnej i egzaminu pisemnego z matematyki Liceum Zaocznego dla Dorosłych:

  1. Praca kontrolna i egzamin pisemny zawierają każda po 5 zadań.
  2. Pracę kontrolną słuchacz pisze osobiście podczas zajęć lekcyjnych, a egzamin pisemny w
    wyznaczonym terminie.
  3. Zadania oceniane są w skali 0 – 1 pkt. Liczba punktów oznacza ocenę.
  4. Oceny z pracy kontrolnej i egzaminu są ocenami proponowanymi, które uczeń ma prawo
    poprawić.