Funkcja liniowa

 1. Narysuj wykres funkcji: y = 2x – 4; y = –3x + 6; y = 4x + 2; y = –2x + 6.
 2. Określ miejsca przecięcia funkcji y = x + 1 i y = \frac {1} {2}x – 4 z osiami współrzędnych i narysuj wykres.
 3. Napisz wzór funkcji wiedząc, że f(3) = –3 i f(5) = 7.
 4. Prosta y = x + b przechodzi przez punkt A=(1,3). Wyznacz b.
 5. Prosta y = 2x + b przechodzi przez punkt B = (–3,6). Wyznacz b.
 6. Napisz wzór prostej przechodzącej przez dwa punkty A = (1,4) i B = (3,6).
 7. Sprawdź czy prosta x + y – 2 = 0 przechodzi prze punkt A =(3,–1).
 8. Napisz wzór prostej równoległej do prostej y = 2x – 4 i przechodzącej przez punkt A = (1,6).
 9. Napisz wzór prostej równoległej do prostej x + 2y – 4 = 0 i przechodzącej przez punkt A = (–1,3).
 10. Narysuj prostą y = 2x +3 oraz prosta do niej prostopadłą przechodzącą przez punkt  A=(0,–1).
 11. Narysuj prostą przechodzącą przez punkty (–1,–2) i (3,2) oraz prosta do niej prostopadłą przechodzącą przez środek układu współrzędnych.
 12. Sprawdź czy punkt C =(12,4) leży na prostej AB, gdy A = (0,1) i B = (6,2).
 13. Dla jakiej wartości parametru m funkje 4x + 3y + 4 = 0 i mx + 4y – 1 = 0 są równoległe?
 14. Dla jakiej wartości parametru m proste 3x + 4y – 9 = 0 i (6m + 1)x + y – 8 = 0 są prostopadłe.
 15. Prosta o równaniu 5x + 4y – 10 = 0 przecina os Ox układu współrzędnych w punkcie A oraz oś Oy w punkcie B. Wyznacz wszystkie współrzędne punktów C leŜących na osi Ox i takich, że trójkąt ABC ma pole równe 35.