Geometria wektorowa

  1. Oblicz współrzędne wektora AB, w którym A = (–3,1); A = (1,–1).
  2. Oblicz środek wektora AB, w którym A = (3,2) ; B = (5,7).
  3. Oblicz długość wektora u = [4,–3].
  4. Dane są wektory u = [4,–3], v = [–3,1]. Oblicz sumę tych wektorów.
  5. Oblicz iloczyn skalarny wektorów [2,–4] i [3,5].
  6. Wyznacz kat między wektorami [2,–3] i [1,5].
  7. Dla jakich wartości p punkty A=(2,2), B=(4,0) C=(0,p) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego?
  8. Punkt S=(0,0) jest środkiem równoległoboku ABCD. Wiadomo, że AB = [4,3], BC=[6,2]. Wyznacz wierzchołki tego równoległoboku.